0 Item

Er zitten geen producten in uw winkelmandje.

Meubelklik.be

Algemene voorwaarden Meubelklik

Contact:

Meubelklik

Legen Heirweg 57, 9890 Gavere

info@meubelklik.be    +32(0)9/390 85 76

1. ALGEMEEN

1.1. Behoudens afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk vastgesteld tussen Meubelklik.be en de klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle relaties, aanbiedingen en leveringen tussen Meubelklik.be en de klant.

1.2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant wordt door Meubelklik.be uitdrukkelijk van de hand gewezen. In geval de inkoopvoorwaarden van de koper in strijd zouden zijn met deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn aldus alleen de laatst genoemde voorwaarden van kracht.

1.3. Meubelklik.be is een publieke werknaam van I.M.A. bvba (O.N. BE0420.241.414), Gentsesteenweg 93, 9300 Aalst. RPR Gent, afdeling Dendermonde.

2. AANSPRAKELIJKHEID

2.1. Door Meubelklik.be weergegeven afbeeldingen of specificaties zijn niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Bovendien kunnen onze publicaties onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Eventuele voorkomende fouten kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding zijn.

2.2. Meubelklik.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van eventueel gekoppelde publicaties of websites van derden, of de manier waarop de betreffende bedrijven de bescherming van de persoonlijke levenssfeer waarborgen.

3. AANBOD, OFFERTE & VOORRAAD

3.1. Meubelklik.be beoogt steeds een optimale beschikbaarheid van de weergegeven producten. Toch kan door overmacht of enorm succes een voorraad uitgeput zijn.

3.2. Offertes van Meubelklik.be zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en worden gedaan onder voorbehoud van beschikbare stock. Omwille van snelle technologische veranderingen en daardoor vaak beperkte voorraden of onstabiele prijzen blijven onze offertes slechts beperkt geldig.

3.3. De online weergegeven voorraad in de Meubelklik.be webshop betreft ook de voorraad van logistieke partners, en niet enkel de voorraad in de afhaalpunten. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een in de webshop eventueel foutief weergeven voorraad. Zie ook artikel 6 met betrekking tot de levertermijnen.

3.4. Meubelklik.be kan geen beschikbaarheid waarborgen van eventuele gepubliceerde "einde reeks" promoties of "solden".

4. PRIJZEN & TARIEVEN

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door Meubelklik.be gepubliceerde prijzen inclusief BTW & transport (tot eerste drempel). De prijzen zijn steeds exclusief installaties, plaatsingen of eender welke andere dienstverlening. Je kan ook opteren voor een comfortlevering: levering op jouw tijdsstip tot in de woonkamer (max 1ste verdiep) mits supplement van € 95,00.

4.2. Meubelklik.be heeft steeds het recht prijzen te wijzigen omwille van wettelijke noodzaak of prijsverhogingen vanwege haar leveranciers en heeft tevens het recht eventuele typefouten te corrigeren, Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u op de hoogte gesteld bij de orderconfirmatie. U heeft dan het recht uw bestelling kosteloos te annuleren.

4.3. Meubelklik.be prijzen zijn enkel van toepassing voor goederen mits contante betaling bij bestelling of betaling bij levering / afhaling via overschrijving of cash.

5. BESTELLINGEN EN ANNULATIES - RECHT OP TERUGZENDING

5.1. Een bestelling bij Meubelklik.be is pas geldig na schriftelijke bevestiging van onzentwege en mits de ontvangst van een voorschot van minimum 20% na ontvangst van onze bevestiging (of eventueel de gehele betaling van het totale verschuldigde bedrag).

5.2. Wanneer u definitief uw bestelling hebt doorgestuurd ontvangt u van ons een bevestigingsmail. U ontvangst van onze administratie op de eerstvolgende werkdag (max. 2 werkdagen later) uw bevestiging met alle gegevens voor betaling, levering, …  Eenmaal de betaling bij ons binnen gekomen, ontvangt u een bevestiging wanneer de goederen bij ons vertrekken of klaar staan voor afhaling.

5.3. Elke annulering van een online bestelling op onze webshop dient hetzij per brief of via een geldig e-mail adres te geschieden voor de geplande leveringsdatum of afhaaldatum. Bij gebreke aan geldig e-mail adres, is Meubelklik.be in geen enkel geval aansprakelijk voor welke gevolgen ook. Eventuele terugbetaling van uw aankoop zal enkel geschieden via onze bankrekening.

5.4. Een annulering is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Meubelklik.be.

5.5. Verzakingrecht bij leveringen van bestellingen via de website:

5.5.1. Het verzakingrecht geldt enkel op goederen onderworpen aan volgende voorwaarden: klant moet een particulier consument zijn; het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd.

5.5.2. Indien de particuliere klant niet tevreden is met de hem geleverde producten is hij gerechtigd om binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst, de betreffende producten kosteloos aan Meubelklik.be terug te zenden en dit binnen de 14 dagen na verzending van de mededeling om de overeenkomst te herroepen. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, behandelde, beschadigde of onvolledige items worden niet teruggenomen. Behoudt hij de producten dan geeft hij daarmee te kennen dat hij die volledig en onherroepelijk aanvaardt. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen met betrekking tot de waarborg dan ook onverminderd van kracht.

5.5.3. Meubelklik.be moet binnen de vernoemde termijn van 14 werkdagen per brief of via een geldig e-mail op de hoogte worden gebracht van de herroeping. Bij gebreke aan geldig e-mail adres, is Meubelklik.be in geen enkel geval aansprakelijk voor welke gevolgen ook.

5.5.4. Meubelklik.be zal de terug ontvangen producten binnen de 5 werkdagen na ontvangst inspecteren. Wij zullen de ontvangst enkel aanvaarden mits de goederen ons in de originele staat en onbeschadigde terug bereiken, voorzien van alle origineel bijgevoegde toebehoren zoals bouten, vijzen en/of andere.

5.5.5. Meubelklik.be zal op vraag van de klant overgaan tot terugbetaling binnen de 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door de klant op te geven.

5.5.6. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de koper, behalve als het product kwalitatief niet conform is.

5.6. Ben je toch niet overtuigd van je bestelling, dan kan je je meubelstukken tot 200 dagen na levering retourneren. De eerste 14 dagen na levering, komen wij de goederen gratis bij je ophalen. Eenmaal die termijn verstreken is, kunnen we de goederen bij je thuis komen ophalen tegen een vergoeding van €50,00 per collie. Je bent ook vrij om zelf transport te voorzien hiervoor.

De eerste 30 dagen na levering, betalen wij je 100% van het aankoopbedrag terug.

Vanaf 31 tot 50 dagen na levering, betalen wij je 75% van het aankoopbedrag terug onder de vorm van een aankoop bon op Meubelklik.

Vanaf 51 tot 100 dagen na levering, betalen wij je 50% van het aankoopbedrag terug onder de vorm van een aankoop bon op Meubelklik.

Vanaf 101 tot 200 dagen na levering, betalen we je 25% van het aankoopbedrag terug onder de vorm van een aankoop bon op Meubelklik. 

Wil je je bestelling retourneren neem dan contact met ons op retour@meubelklik.be of +32(0)9/390 85 76

 

6. LEVERINGEN / AFHALINGEN EN LEVERINGSTERMIJN

6.1. Een opgegeven levertermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt, doch steeds zo goed mogelijk nagevolgd. Tenzij in geval van overmacht zullen wij de opgegeven leveringstermijn naleven. Meubelklik.be verbindt zich er in ieder geval toe om de goederen binnen de dertig dagen na ontvangst van de bestelling (mits betaling) te leveren, tenzij anders werd overeengekomen.

6.4. Meubelklik.be behoudt zich te allen tijde het recht voor de bestelde doch niet afgehaalde goederen - zonder opgaaf van redenen - onder rembours te leveren of voor de afzending betaling te verlangen. De hierdoor ontstane incassokosten komen voor rekening van de koper.

6.5. Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Meubelklik.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden.

6.6. Leveringen gebeuren steeds door 1 persoon en zijn steeds tot aan de eerste deur / drempel en niet geplaatst. Indien gewenst kan, enkel op aanvraag, een offerte opgemaakt worden voor plaatsing via een externe verhuisfirma. Dit valt steeds ten laste van de koper. Je kan ook opteren voor een comfortlevering: levering op jouw tijdsstip tot in de woonkamer (max 1ste verdiep) mits supplement van € 95,00.

6.7. Wanneer u  niet aanwezig bent op het afgesproken tijdstip, zult u opnieuw een afspraak moeten maken met ons via mail en dient u de gewenste bezorgservice te betalen. Bij normale leveringen is dit € 50,00 en bij comfortleveringen € 95,00 extra.

7. RISICO’S

7.1. De klant draagt het risico voor de producten vanaf het moment dat zij werden afgehaald of op het overeengekomen afleveringsadres zijn afgeleverd, ook in het geval er op een later tijdstip of elders nog installatie- en/of herstellingsactiviteiten moeten worden verricht.

7.2. In het geval dat de klant de producten terugzendt zullen deze pas weer voor risico van Meubelklik.be zijn vanaf het ogenblik van ontvangst door onze diensten.

8. BETALINGEN & EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1. Wanneer u definitief uw bestelling hebt doorgestuurd ontvangt u van ons een bevestigingsmail. U ontvangt van onze administratie op de eerstvolgende werkdag (max. 2 werkdagen later) uw bevestiging met alle gegevens voor betaling,  rekeningnummer, IBAN, BIC code, levering, …  Als betaalmiddelen aanvaarden wij enkel overschrijving of cash bij levering / afhaling. U kan nu uw betaling uitvoeren naar ons met uw bestelbon als referentie. Na ontvangst van uw betaling kunnen wij onmiddellijk uw bestelling verder afwerken en ontvangt u een bevestiging wanneer de goederen bij ons vertrekken of klaar staan voor afhaling.

8.2. Indien het vertrouwen van Meubelklik.be in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Meubelklik.be zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen.

8.3. Goederen blijven het uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van Meubelklik.be tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de koper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.

8.4. Indien de koper in gebreke is te betalen, is Meubelklik.be niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding der overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen.

8.5. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere - zelfs niet vervallen - facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Het overschrijden van een opgegeven betalingstermijn resulteert automatisch in het vervallen van alle eerder toegekende betalingsfaciliteiten.

8.6. Bij het verstrijken van de vervaldatum is een interest van 15% per jaar verschuldigd, te rekenen vanaf de factuurdatum over het openstaande bedrag, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. De vaste administratiekost voor het verzenden van een 3de aangetekende herinnering bedraagt 75 euro excl. 21% BTW.

8.7. Bij gerechtelijke inning worden alle invorderingskosten, met inbegrip van erelonen van advocaten, toegevoegd.

8.8. De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling der geleverde goederen niet verantwoorden. Gedeeltelijke facturen kunnen trouwens worden uitgegeven in de mate van de levering van de goederen.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele eigendom van de aan de klant ter beschikking gestelde producten berusten bij Meubelklik.be, dan wel bij haar toeleveranciers die haar gemachtigd hebben de betreffende producten te verdelen. De bestelling brengt geen enkele afstand of concessie van intellectuele eigendomsrechten met zich mee, behoudens uitdrukkelijke vermelding. Iedere reproductie is uitdrukkelijk verboden.

10. WAARBORG - HERSTELLINGEN

10.1. Voor elke toepassing van de waarborg, moet de klant de factuur of de leveringsbon, met uitsluiting van ieder ander document, voorleggen alsook een foto van de beschadiging als van het item in zijn geheel.

10.2. Krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Deze waarborg is persoonlijk aan de koper. Meubelklik.be verwijst de klant naar de eventueel bijgevoegde handleidingen, de website van de producent en naar de inlichtingen die voorkomen op de geschreven waarborg, onder meer voor wat betreft de inhoud van de waarborg alsook voor de essentiële voorwaarden van de toepassing ervan. Het in ontvangst nemen van de levering door de klant geldt als aanvaarding van de voorwaarden en waarborg van de producent.

10.3. De producent bepaalt ook de manier waarop een defect behandeld moet worden. Meubelklik.be moet deze opgelegde procedures steeds volgen teneinde een correcte afhandeling te garanderen. Wij kunnen enkel tot onmiddellijke omruiling overgaan als zulke procedure door de fabrikant wordt ondersteund.

10.4. Om aanspraak te maken op een waarborg dient het defecte artikel steeds in zijn originele verpakking en met alle toebehoren te worden aangeboden binnen de geldende garantietermijn. Ook artikelen buiten garantie dienen vakkundig verpakt te zijn om de kans op beschadiging of verlies te beperken. Indien dat niet het geval is, kan Meubelklik.be niet aansprakelijk worden gesteld voor bijkomende defecten die daaruit voortvloeien.

10.5. In geval van terugname door Meubelklik.be van een volledig en niet beschadigd artikel worden enkel andere goederen of geschenkbons voor dezelfde waarde ter compensatie aangeboden.

10.6. Schade ontstaan door ongelukken, verkeerd of abnormaal gebruik, transport, val of stoot, storm en water vallen nooit onder garantie.

10.7. Vervoer- en /of administratiekosten voor herstellingen tijdens of buiten de waarborgperiode van de producent/fabrikant zijn steeds ten laste van de klant.

10.8. Het herstellen of omruilen van een product houdt geen verlenging in van de waarborgperiode.

10.9. Niet afgehaalde herstellingen worden automatisch na 3 maanden eigendom van Meubelklik.be.

11. KLACHTEN

11.1. Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Meubelklik.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Iedere klacht met betrekking tot geleverde goederen moet per brief of via een geldig e-mail gericht worden aan Meubelklik.be. Bij gebreke aan geldig e-mail adres, is Meubelklik.be in geen enkel geval aansprakelijk voor welke gevolgen ook.

11.2. Klachten ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in de verkoopsvoorwaarden gestelde termijn. Indien de reclamaties gegrond blijken, zal Meubelklik.be dat kenbaar maken aan koper en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden de gereclameerde goederen terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke goederen, dan wel de koper te crediteren voor ten hoogste de factuurwaarde, zonder tot enige andere of meerdere schadevergoedingen gebonden te zijn.

11.3. Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kunt u steeds terecht bij BeCommerce en bij het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Meubelklik.be heeft bovendien het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot het klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via www.unizo.be/e-commerce.

12. PRIVACY

12.1. Meubelklik.be verbindt zich ertoe de door u online opgegeven informatie niet door te geven aan derden, doch enkel te gebruiken voor onze interne organisatie zoals het verwerken van bestellingen, het bijwerken van ons klantenbestand, het op de hoogte te houden van acties en informatie (direct marketing) over Meubelklik.be.

12.2. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Meubelklik.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

12.3. U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Meubelklik.be. U kunt zich tevens steeds makkelijk uitschrijven voor het ontvangen van een  nieuwsbrief via ‘mijn account’ of onderaan in elk gestuurde nieuwsbrief.

13. TOEPASSELIJKHEID

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitende voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten vererft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Gent.

14. WIJZIGINGEN

Meubelklik.be behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen en zonder mogelijkheid voor de klant om gelijk welke schadevergoeding te vorderen. Het is de taak van de klant om na te gaan of er zich wijzigingen hebben voorgedaan.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn vervangend aan alle vorige verkoopsvoorwaarden, datum van opstelling

 

Mvg,

 

Meubelklik.be - 23/06/2017

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

[dit dient verplicht meegedeeld te worden indien het herroepingsrecht van toepassing is]

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan IMA bvba Meubelklik, Gentsesteenweg 93, 9300 Aalst, retour@meubelklik.be:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.